verze pro slabozraké
textová verze
zvětšit písmo
Hledat

Úřední hodiny:
Po, St: 14.00 - 17.00
Pá: 09.00 - 10.00
Telefon: +420 724 186 254
e-mail: starosta@dlouhonovice.cz

Obecní úřad Dlouhoňovice
Hlavní 29
564 01 Dlouhoňovice
Telefon: +420 465 614 791
e-mail: urad@dlouhonovice.cz

Nacházíte se na stránce:Obecní úřadPravidla

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dále jen pravidla)

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2004 Obec Dlouhoňovice k zajištění splnění povinností, vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydává tuto směrnici

 

Článek I.

Poskytování informací

1. Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) v podmínkách Obecního úřadu v Dlouhoňovicích.

2. Informace se poskytují žadateli na základě žádosti nebo sdělením údajů umožňujících vyhledávání a zaslání zveřejněné informace.

 

Článek II.

Zveřejňování informací (obsah) Obec Dlouhoňovice (dále jen obec) jako povinný subjekt dle § 2 odst 1. zákona je povinna zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace:

a) informace o obci jako právnické osobě (viz. příloha č. 1)

b) organizační strukturu (viz. příloha 2)

c) možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování orgánů obce (viz. příloha č. 3)

d) postup při vyřizování žádostí e) přehled nejdůležitějších předpisů (viz. příloha č. 4)

f) sazebník úhrad za poskytování informací (viz. bod č. 9)

g) výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok (viz. bod č. 10 pravidel) Dalšími informacemi, které obec dle § 5, odst. 4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení zastupitelstva obce, platné obecně závazné vyhlášky a pravidla, rozpočet obce na příslušný kalendářní rok. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů obce v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích.

 

Článek III.

Způsob a rozsah zveřejnění informací ( formy ) Obec zveřejňuje informace těmito způsoby:

a) na úřední desce – usnesení zastupitelstva obce, obecně závazné vyhlášky, rozpočet obce

b) na obecním úřadě - k nahlédnutí předpisy, možno vyzvednout tiskopisy a formuláře

c) v Dlouhoňovickém občasníku

d) způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet) - údaje dle písm. a), dále zadání veřejných zakázek (mimo zjednodušené zadání), prezentace obce na www stránkách.

 

Článek IV.

Stanovení veřejných registrů Na obecním úřadu jsou vedeny a spravovány registry:

a) registr obyvatel

b) evidence přestupků

c) evidence místního poplatku ze psů

d) evidence vlastníků hrobových míst Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5, odst. 3. zákona povinnost jejich zveřejnění.

 

Článek V.

Stanovení doprovodných informací Doprovodné informace dle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při poskytování informací na základě žádosti.

 

Článek VI.

Ochrana údajů Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, případně omezeno.
Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem.

6.l. Ochrana utajovaných skutečností Jako informace spadající do režimu utajovaných skutečností dle § 7 zákona jsou považovány informace takto označené v seznamu utajovaných skutečností. Za stanovení a označení příslušného stupně utajení v podmínkách obecního úřadu zodpovídá dle § 2, odst. 9 zákona č. 148/1998 Sb., v platném znění, starosta.

6.2 Ochrana osobních údajů Osobní údaje, které se nezveřejňují, ani neposkytují, jsou zejména osobní data fyzických osob vedená v informačních systémech dle zákona č. 256/1992 Sb., v platném znění (především rodná čísla), informace vypovídající o soukromí občanů dle § 8 zákona a další údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem, jinou osobou nebo získané v rámci správního řízení.

6.3. Ochrana obchodního tajemství Údaje sdělené uchazeči o veřejné zakázky při podávání nabídek v rámci všech způsobů zadávání dle zákona č. 199/1994 Sb., v platném znění, jsou považovány za obchodní tajemství pouze v tom případe, že je za obchodní tajemství uchazeči v nabídkách výslovně označí.

6.4. Ochrana údajů o majetkových poměrech Jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné při vymáhání nedoplatků při exekučním řízení (správa místních poplatků).

 

Článek VII.

Okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů Za vnitřní pokyny a personální předpisy obecního úřadu dle § 11, odst 1, písm a) zákona jsou zejména považovány: - požární řád - organizační řád - podpisový řád - spisový řád.

 

Článek VIII.

Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizuje administrativní pracovnice či starosta. Písemně podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím faxu a Internetem) v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně obecního úřadu.

 

Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:

a) poskytnutím informace - písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu ( o tom učiní zaměstnanec záznam)

b) odložením žádosti - je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom vyhotoví zaměstnanec protokol)

c) odmítnutím žádosti - pokud se žádosti nevyhoví (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15, odst 2 zákona).

 

Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby:

a) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je obecní úřad příslušnému referátu KrÚ v Pardubicích,

b) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží je obecní úřad k rozhodnutí zastupitelstvu obce. Poskytování informací o životním prostřední se řídí zvláštní právní úpravou (zákon č.123/1998 Sb. v platném znění).

 

Článek IX.

Sazebník úhrad Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Za poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) může obec Dlouhoňovice požadovat úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví pracovník obecního úřadu dle sazebníku: mzdové náklady 120,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním informace materiálové náklady 2,- Kč za každou stranu pořizované fotokopie technický nosič (3,5" disketa) 30,- Kč za jednu disketu doručovací náklady hodnota poštovného dle platného ceníku České pošty Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 150,- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v hotovosti na obecním úřadě.

 

Článek X.

Zpracování výroční zprávy Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona zpracuje na základě údajů z evidence vedené obecním úřadem a předloží ji ke schválení zastupitelstvu obce, tak aby mohla být zveřejněna do 1. března běžného roku.

 

Článek XI.

Přístup k předpisům Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách na obecním úřadě, kde do nich může každý nahlédnout. Obecně závazné vyhlášky obce jsou rovněž k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

Článek XII.

Závěrečná ustanovení Při řešení otázek neupravených těmito pravidly se postupuje dle zákona a obecně platných předpisů.

 

Článek XIII.

Příloha č. 1 Informace o Obci Dlouhoňovice

Příloha č. 2 Organizační struktura obecního úřadu

Příloha č. 3 Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obce

Příloha č. 4 Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce.

 

 

Příloha č. 1:

Informace o Obci Dlouhoňovice Obec Dlouhoňovice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 30.11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18, odst 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích).

 

Příloha č. 2:

Organizační struktura Obecního úřadu Dlouhoňovice:

sídlo:Školská 71, Dlouhoňovice, 564 01

telefon: 465 614 791

starosta: Petr Nun

zástupce starosty: David Silber

administrativní pracovnice: Lenka Sklenářová

 

Úřední hodiny:

pondělí 14.00 - 17.00 hod.

středa 14.00 - 17.00 hod.

pátek 09.00 - 10.00 hod.

 

Příloha č. 3:

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obce

1) Opravné prostředky proti rozhodnutí obce Rozhodnutí obce v přenesené působnosti je postoupeno v odvolacím řízení příslušnému referátu KrÚ Pardubice dle charakteru informace, která byla požadování, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření obce, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce nebo starosta. Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu,  a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením obecního zastupitelstva v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření KrÚ v Pardubicích.. Proti ostatním úkonům obce opravné prostředky nejsou.

2) Soudní přezkoumání Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87, odst 1, písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 

Přílohu č.4

najdete na stránkách obce www.dlouhonovice.cz v sekci Vyhlášky.