verze pro slabozraké
textová verze
zvětšit písmo
Hledat

Úřední hodiny:
Po, St: 14.00 - 17.00
Pá: 09.00 - 10.00
Telefon: +420 724 186 254
e-mail: starosta@dlouhonovice.cz

Obecní úřad Dlouhoňovice
Hlavní 29
564 01 Dlouhoňovice
Telefon: +420 465 614 791
e-mail: urad@dlouhonovice.cz

Nacházíte se na stránce:Obecní úřadPovinné informace

Povinné informace

Officiální název
Obec Dlouhoňovice

Starosta
Petr Nun

Důvod a způsob založení
Obec Dlouhoňovice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 30.11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18, odst 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích). Dále dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Organizační struktura

Starosta
Petr Nun
Místostarosta
David Silber
Samostatná referentka
Lenka Sklenářová

Kontaktní spojení

Adresa úřadu
Hlavní 29
564 01 Dlouhoňovice
Úřední hodiny
Po, St: 14:00 až 17:00
Pá: 9:00 až 10:00
Přítomnost starosty
Po předchozí domluvě
Telefon
465 614 791
724 186 254
Oficiální WWW stránky
https://www.dlouhonovice.cz
Datová schránka
jpqa4m9
Číslo účtu
26620611/0100
IČO
00580899
DIČ
Neuvedeno
Podatelna elektronické pošty (officiální e-mail úřadu)
urad@dlouhonovice.cz
Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem:
urad@dlouhonovice.cz
WWW elektronická podatelna
Neuvedeno

Informace

Rozpočet obce
Rozpočet obce najdete zde.

Žádosti o informace
Pravidla pro zajištění přístupu k informacím najdete zde.

Příjem žádostí a dalších podání
Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) v podmínkách Obecního úřadu v Dlouhoňovicích.

Informace se poskytují žadateli na základě žádosti nebo sdělením údajů umožňujících vyhledávání a zaslání zveřejněné informace.

Obec zvěřejňuje informace těmito způsoby

 • Na úřední desce - usnesení zastupitelstva obce, obecně závazné vyhlášky, rozpočet obce
 • Na obecním úřadě - k nahlédnutí předpisy, možno vyzvednout tiskopisy a formuláře
 • V Dlouhoňovickém občasníku
 • Způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet) - údaje dle písm. a), dále zadání veřejných zakázek (mimo zjednodušené zadání), prezentace obce na www stránkách.

Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obce
Rozhodnutí obce v přenesené působnosti je postoupeno v odvolacím řízení příslušnému referátu KrÚ Pardubice dle charakteru informace, která byla požadování, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření obce, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce nebo starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením obecního zastupitelstva v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření KrÚ v Pardubicích..

Proti ostatním úkonům obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87, odst 1, písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Formuláře a návody

Formuláře
Formuláře naleznete zde.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Naleznete zde.

Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce
Mezi nejdůležitější předpisy v platném znění, podle nichž obec jedná a rozhoduje patří:

 • zák. č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zák. č. 268/1949., o matrikách
 • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 138/1973 Sb., o vodách
 • zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zák. č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
 • zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
 • zá. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
 • zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kope s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 199/1997 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • nař. vlády ČR o odměnách členům zastupitelstev

Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Za poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) může obec Dlouhoňovice požadovat úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví pracovník obecního úřadu dle sazebníku:

 • Mzdové náklady 120,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním informace
 • Materiálové náklady 2,- Kč za každou stranu pořizované fotokopie
 • Technický nosič (CD/DVD) 30,- Kč za jedno médium
 • Doručovací náklady hodnota poštovného dle platného ceníku České pošty


Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 150,- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v hotovosti na obecním úřadě.

Seznam organizací

Mateřská škola Dlouhoňovice, Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice
Správa sportovišť Dlouhoňovice s.r.o., Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice